รถเช่าเชียงใหม่

เช่ารถตอนนี้ เพื่อเที่ยวเชียงใหม่ให้สนุก

เช่ารถตอนนี้ ราคาถูกที่สุด

Choose a car
Please fill in all required fields.

Thank you for booking.

We try to respond as soon as possible, so we will get back to you within a few hours to confirm your booking.

Your Booking

Please, check your booking

Personal Information
Honda City

เริ่มต้น 950 บาท/วัน


– เช่า 1 วัน 1,200 บาท
– เช่า 2 วันขึ้นไป 950 บาท

Toyota Vios

เริ่มต้น 950 บาท/วัน


– เช่า 1 วัน 1,200 บาท
– เช่า 2 วันขึ้นไป 950 บาท

New Hyundai H1

เริ่มต้น 2800 บาท/วัน


– เช่า 1 วัน 3,000 บาท
– เช่า 2 วันขึ้นไป 2,800 บาท

New Toyota Fortuner

เริ่มต้น 2,300 บาท/วัน


– เช่า 1 วัน 2,500 บาท
– เช่า 2 วันขึ้นไป 2,300 บาท

New Honda HRV

1,700 บาท/วัน

– เช่า 1 วัน 1,900 บาท
– เช่า 2 วันขึ้นไป 1,700 บาท

New Honda BRV

1,500 บาท/วัน

– เช่า 1 วัน 1,700 บาท
– เช่า 2 วันขึ้นไป 1,500 บาท

New Toyota Altis

1,500 บาท/วัน

– เช่า 1 วัน 1,700 บาท
– เช่า 2 วันขึ้นไป 1,500 บาท

New Honda Civic

1,500 บาท/วัน

– เช่า 1 วัน 1,700 บาท
– เช่า 2 วันขึ้นไป 1,500 บาท

รถเช่าเชียงใหม่ ดี ที่สุด

บริการฟรีทุกคัน !
  ฟรี รับส่งรถสนามบินและในตัวเมือง (08.00-20.00น.)
  ประกันชั้น 1 แบบพาณิชย์ทุกคัน
  ไม่จำกัดไมล์

เงื่อนไขง่ายๆ
 1 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง
 สามารถคืนรถเลทได้ฟรี 2 ชั่วโมง
 การันตีความสะอาดของรถ และการตรงต่อเวลา รถไม่สะอาดหรือส่งรถล่าช้าคืนเงินให้ลูกค้าทันที 50 %
 สามารถขับใช้ได้ใน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง อำเภอปาย

ภาพรถเช่าของเรา

MAJESTY 2020

เงื่อนไขการใช้งาน

การเช่ารับรถ

บริการส่งรถฟรีในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากที่ตั้งบริษัท (08.00 น. – 20.00 น.) หากเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการของบริษัท ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

  • สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91  หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เท่านั้น  
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันดีเซลเท่านั้น

โดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า และเมื่อผู้เช่าคืนรถ จะต้องเติมน้ำมันกลับในปริมาณเต็มถังเช่นกัน กรณีเติมน้ำมันผิดประเภท หากตรวจพบ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามจริงทั้งหมด

ขอขยายระยะเวลาส่งมอบ

หากผู้เช่าต้องการขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาเช่า  ผู้เช่าต้องดำเนินการแจ้งผู้ให้เช่าล่วงหน้า ซึ่งค่าบริการจะคิดตามราคาเช่าเดิมในสัญญา   และการต่อสัญญาเช่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนทุกครั้ง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีรถคันดังกล่างไม่สามารถเช่าต่อได้)           

การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า

การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า  ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้  ประกันรถเช่าเป็นประกัน ประเภท 1   กรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก – ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ                 

                 เพื่อให้ผู้เช่ามีส่วนร่วมในการระมัดระวังในการใช้รถเช่า  ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ เสาไฟ โดนเฉี่ยวขณะจอดรถทิ้งไว้  กระจกร้าวหรือแตก ฯลฯ อันนี้ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ( 1,000  – 5,000 บาท ) และค่าขาดประโยชน์จากการเช่าตามระบุในสัญญา

         โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี  ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ คิดค่าเปิดเครมประกัน 3,000 บาท และหรือค่าซ่อมรถเริ่มต้นจุดละ 1,000 -5,000 บาทต่อจุด    และ หรือกรณีที่มีการจอดซ่อมแซมรถยนต์ ผู้เช่าตกลงชำระค่าขาดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าในราคาเท่าจำนวนราคาเช่าต่อวัน จนกว่ารถจะซ่อมเสร็จสิ้น แต่ผู้ให้เช่าคิดค่าจอดได้ไม่เกิน 50,000 บาท ทางผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเสียหายจากผู้เช่าเบื้องต้นและจะส่งหลักฐานการซ่อมให้ผู้เช่า หากขาดผู้ให้เช่ายินยอมชำระเพิ่มเติม ถ้าเกินผู้ให้เช่าจะคืนเงินให้ผู้เช่าภายใน 3 วันนับแต่วันซ่อมรถเสร็จ

กรณีผู้เช่าไม่ยอมชำระค่าเสียหายในวันคืนรถ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าติดตามทวงถามค่าซ่อมและค่าขาดประโยชน์ได้ตามจริงพร้อมค่าติดตามได้อีกทาง

การใช้รถเช่าและความรับผิดชอบของผู้เช่า

ผู้เช่าจะต้องดูแลรถยนต์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดี อย่างเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สิน  เมื่อเกิดเหตุผิดปกติกับรถผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที  หากเกิดความเสียหายจากผู้เช่าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบตามเงื่อนไขของบริษัท และเช่าใช้ในสถานที่ตกลงไว้เท่านั้น คือ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย) เท่านั้น

  • ผู้เช่าต้องให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่เป็นผู้ขับขี่รถเช่าเท่านั้น
  • กฎจราจร : เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่า  ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีขับรถด้วยความเร็วเกิน 120 กม/ชั่วโมง เกิน 3 ครั้ง ระบบจะตัดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินค่าเช่าให้ทุกกรณี

กรณีที่มีใบสั่งของเจ้าหน้าที่จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการกระทำความผิดและมีค่าปรับ ไม่ว่าจะด้วยความผิดใดๆก็ตามมาภายหลัง ซึ่งระยะวันเวลาดังกล่าว ผู้เช่าได้ทำการเช่ารถยนต์อยู่นั้น ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าปรับดังกล่าวทั้งหมด  โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบ

  • อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆภายในรถ ผู้เช่าควรดูแลรักษาและใช้อย่างระมัดระวังกรณีเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ผู้เช่าจะต้องชดใช้ตามราคาของสินค้านั้นๆ
  • ห้ามสูบบุหรี่  :  ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ หากฝ่าฝืน ทางบริษัทขอคิดค่ากำจัดกลิ่น ค่าซักพรม เบาะ จำนวน  3,000 บาท
  • ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าไป : จำนำ ขายต่อ หรือใช้ไปในทางผิดกฎหมาย เช่นเมาแล้วขับ ขนสิ่งของหรือบุคคลผิดกฎหมาย หากผู้เช่ากระทำการดังกล่าว บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาเช่าโดยพลัน และระงับการจ่ายน้ำมันของรถ และสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที
  • คราบยางมะตอย : ผู้เช่าต้องไม่ขับรถลุยคราบยางมะตอย หรือคราบฝังแน่นด้วยความเร็ว กรณีที่ผู้เช่าทำให้เกิดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นติดบริเวณรถเช่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการทำความสะอาดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นครั้งละ 1,000 บาท (ทุกกรณี)

การบอกเลิกสัญญา

กรณีผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้โดยพลันและสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที

การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้เช่าเพิกเฉย ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเรียกร้องค่าเสียหายและค่าติดตามทวงถามได้

ลูกค้าที่ใช้บริการรถเช่าของเรา

แผนที่ร้านรถเช่าเชียงใหม่