รถเช่าเชียงใหม่

เช่ารถตอนนี้ เพื่อเที่ยวเชียงใหม่ให้สนุก

เช่ารถตอนนี้ ราคาถูกที่สุด

Choose a car
Please fill in all required fields.

Thank you for booking.

We try to respond as soon as possible, so we will get back to you within a few hours to confirm your booking.

Your Booking

Please, check your booking

Personal Information
  Honda City

  เริ่มต้น 950 บาท/วัน


  – เช่า 1 วัน 1,100 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 950 บาท

  Toyota Vios

  เริ่มต้น 950 บาท/วัน


  – เช่า 1 วัน 1,000 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 950 บาท

  New Hyundai H1

  เริ่มต้น 2,800 บาท/วัน


  – เช่า 1 วัน 3,000 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 2,800 บาท

  New Toyota Fortuner

  เริ่มต้น 2,200 บาท/วัน


  – เช่า 1 วัน 2,500 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 2,200 บาท

  New Honda HRV

  1,500 บาท/วัน

  – เช่า 1 วัน 1,600 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 1,500 บาท

  New TOYOTA Cross

  1,500 บาท/วัน

  – เช่า 1 วัน 1,600 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 1,500 บาท

  New Toyota Altis

  1,400 บาท/วัน

  – เช่า 1 วัน 1,500 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 1,400 บาท

  New Honda Civic

  1,400 บาท/วัน

  – เช่า 1 วัน 1,500 บาท
  – เช่า 2 วันขึ้นไป 1,400 บาท

  รถเช่าเชียงใหม่ ดี ที่สุด

  บริการฟรีทุกคัน !
    ฟรี รับส่งรถสนามบินและในตัวเมือง (08.00-20.00น.)
    ประกันชั้น 1 ทุกคัน
    ไม่จำกัดไมล์

  เงื่อนไขง่ายๆ
   1 วัน คิดเป็น 24 ชั่วโมง
  สามารถคืนรถเลทได้ฟรี 1 ชั่วโมง
   การันตีความสะอาดของรถ และการตรงต่อเวลา รถไม่สะอาดหรือส่งรถล่าช้าคืนเงินให้ลูกค้าทันที 50 %
   สามารถขับใช้ได้ใน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง อำเภอปาย

  ภาพรถเช่าของเรา

  MAJESTY 2020

  เงื่อนไขการใช้งาน

  การเช่ารับรถ

  บริการส่งรถฟรีในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร จากที่ตั้งบริษัท (08.00 น. – 20.00 น.) หากเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการของบริษัท ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท

  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้  ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ

  • สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91  หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เท่านั้น  
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันดีเซลเท่านั้น

  โดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า และเมื่อผู้เช่าคืนรถ จะต้องเติมน้ำมันกลับในปริมาณเต็มถังเช่นกัน กรณีเติมน้ำมันผิดประเภท หากตรวจพบ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามจริงทั้งหมด

  ขอขยายระยะเวลาส่งมอบ

  หากผู้เช่าต้องการขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาเช่า  ผู้เช่าต้องดำเนินการแจ้งผู้ให้เช่าล่วงหน้า ซึ่งค่าบริการจะคิดตามราคาเช่าเดิมในสัญญา   และการต่อสัญญาเช่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนทุกครั้ง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีรถคันดังกล่างไม่สามารถเช่าต่อได้)           

  การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า

  การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า  ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้  ประกันรถเช่าเป็นประกัน ประเภท 1   กรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก – ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ                 

                   เพื่อให้ผู้เช่ามีส่วนร่วมในการระมัดระวังในการใช้รถเช่า  ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ เสาไฟ โดนเฉี่ยวขณะจอดรถทิ้งไว้  กระจกร้าวหรือแตก ฯลฯ อันนี้ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ( 1,000  – 5,000 บาท ) และค่าขาดประโยชน์จากการเช่าตามระบุในสัญญา

           โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี  ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ คิดค่าเปิดเครมประกัน 3,000 บาท และหรือค่าซ่อมรถเริ่มต้นจุดละ 1,000 -5,000 บาทต่อจุด    และ หรือกรณีที่มีการจอดซ่อมแซมรถยนต์ ผู้เช่าตกลงชำระค่าขาดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าในราคาเท่าจำนวนราคาเช่าต่อวัน จนกว่ารถจะซ่อมเสร็จสิ้น แต่ผู้ให้เช่าคิดค่าจอดได้ไม่เกิน 50,000 บาท ทางผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเสียหายจากผู้เช่าเบื้องต้นและจะส่งหลักฐานการซ่อมให้ผู้เช่า หากขาดผู้ให้เช่ายินยอมชำระเพิ่มเติม ถ้าเกินผู้ให้เช่าจะคืนเงินให้ผู้เช่าภายใน 3 วันนับแต่วันซ่อมรถเสร็จ

  กรณีผู้เช่าไม่ยอมชำระค่าเสียหายในวันคืนรถ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าติดตามทวงถามค่าซ่อมและค่าขาดประโยชน์ได้ตามจริงพร้อมค่าติดตามได้อีกทาง

  การใช้รถเช่าและความรับผิดชอบของผู้เช่า

  ผู้เช่าจะต้องดูแลรถยนต์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดี อย่างเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สิน  เมื่อเกิดเหตุผิดปกติกับรถผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที  หากเกิดความเสียหายจากผู้เช่าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบตามเงื่อนไขของบริษัท และเช่าใช้ในสถานที่ตกลงไว้เท่านั้น คือ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน (อำเภอปาย) เท่านั้น

  • ผู้เช่าต้องให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่เป็นผู้ขับขี่รถเช่าเท่านั้น
  • กฎจราจร : เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่า  ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีขับรถด้วยความเร็วเกิน 120 กม/ชั่วโมง เกิน 3 ครั้ง ระบบจะตัดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินค่าเช่าให้ทุกกรณี

  กรณีที่มีใบสั่งของเจ้าหน้าที่จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการกระทำความผิดและมีค่าปรับ ไม่ว่าจะด้วยความผิดใดๆก็ตามมาภายหลัง ซึ่งระยะวันเวลาดังกล่าว ผู้เช่าได้ทำการเช่ารถยนต์อยู่นั้น ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าปรับดังกล่าวทั้งหมด  โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบ

  • อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆภายในรถ ผู้เช่าควรดูแลรักษาและใช้อย่างระมัดระวังกรณีเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ผู้เช่าจะต้องชดใช้ตามราคาของสินค้านั้นๆ
  • ห้ามสูบบุหรี่  :  ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ หากฝ่าฝืน ทางบริษัทขอคิดค่ากำจัดกลิ่น ค่าซักพรม เบาะ จำนวน  3,000 บาท
  • ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าไป : จำนำ ขายต่อ หรือใช้ไปในทางผิดกฎหมาย เช่นเมาแล้วขับ ขนสิ่งของหรือบุคคลผิดกฎหมาย หากผู้เช่ากระทำการดังกล่าว บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาเช่าโดยพลัน และระงับการจ่ายน้ำมันของรถ และสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที
  • คราบยางมะตอย : ผู้เช่าต้องไม่ขับรถลุยคราบยางมะตอย หรือคราบฝังแน่นด้วยความเร็ว กรณีที่ผู้เช่าทำให้เกิดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นติดบริเวณรถเช่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการทำความสะอาดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นครั้งละ 1,000 บาท (ทุกกรณี)

  การบอกเลิกสัญญา

  กรณีผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้โดยพลันและสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที

  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

  ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้เช่าเพิกเฉย ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเรียกร้องค่าเสียหายและค่าติดตามทวงถามได้

  ลูกค้าที่ใช้บริการรถเช่าของเรา

  แผนที่ร้านรถเช่าเชียงใหม่

  รีวิวจากลูกค้า

  Facebook API Error: {"error":{"message":"Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.","type":"OAuthException","code":190,"error_subcode":460,"fbtrace_id":"A3j7H8Nq1o_kNGUbfugxbCd"}}
  Reconnecting to Facebook may fix the issue.